Co z moim mieszkaniem (domem) po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Co z moim mieszkaniem (domem) po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W postępowaniu upadłościowym upadły musi oddać syndykowi cały swój majątek.

Istnieje jednak przepis, który ma zapewnić upadłemu minimum socjalne i uchronić go przed bezdomnością.

Jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu (mogą być to również osoby niespokrewnione), z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Wydzielenie upadłemu odpowiedniej kwoty jest możliwe tylko wtedy, gdy upadły zaspokaja faktycznie swoje potrzeby mieszkaniowe w danym mieszkaniu (domu). Mówiąc prościej, w chwili ogłoszenia upadłości upadły musi zamieszkiwać w tym mieszkaniu (domu) oraz nie może mu przysługiwać tytuł prawny do innego lokalu.

Jeżeli upadły w dniu ogłoszenia upadłości nie zamieszkiwał w danym miejscu lub wyprowadził się z niego w toku postępowania, traci prawo do przyznania mu takiej kwoty.

Zatem, aby upadłemu przysługiwało powyższe uprawnienie muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. zamieszkiwanie przez upadłego w tym mieszkaniu (domu)
  2. istnienie konieczności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Kwotę tę na wniosek upadłego określa sąd, biorąc pod uwagę:

  1. potrzeby mieszkaniowe upadłego,
  2. liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu,
  3. zdolności zarobkowe upadłego,
  4. sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
  5. opinię syndyka.

Jak wynika z powyższego sąd nie wydzieli tej kwoty sam z urzędu, a syndyk takiego wniosku złożyć nie może. Konieczny jest w tym przedmiocie wniosek złożony wyłącznie przez upadłego.

Wniosek upadłego powinien być złożony w odpowiednim momencie tzn. po sprzedaży mieszkania lub domu, a środki uzyskane ze sprzedaży muszą znajdować się jeszcze w masie upadłości.

Ponadto, jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sąd może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty.

Lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w którym zamieszkuje upadły, tylko wtedy może stać się składnikiem masy upadłości, gdy jest przedmiotem odrębnej własności lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Nie może wejść do masy upadłości lokal mieszkalny (dom), który jest przedmiotem stosunku najmu, użyczenia, lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu, służebności osobistej oraz dożywocia.

Nabywcą może być każda osoba, w tym również cudzoziemiec.

Czas korzystania przez upadłego z lokalu mieszkalnego (domu) powinien być tak określony, aby sprzedaż tego lokalu mogła być dokonana w zwykłym toku czynności obejmujących całą organizację związaną z zawarciem umowy sprzedaży. W tym celu upadły zobowiązany jest udostępnić zajmowany lokal mieszkalny (dom) na każde wezwanie syndyka.

Po upływie terminu, w którym upadły mógł korzystać z lokalu mieszkalnego (domu), zobowiązany jest wydać go syndykowi pod rygorem umorzenia postępowania.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sporządzeniu opisanego wniosku, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.