Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

  • Post category:Bez kategorii
Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że dłużnik dalej jest przedsiębiorcą, a zatem nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką można natomiast ogłosić wobec osób prowadzących gospodarstwo rolne, jeśli nie prowadzą one jednocześnie innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Upadłość konsumencka może być ogłoszona wyłącznie na wniosek uprawnionego dłużnika, jest ona jego prawem a nie obowiązkiem. Upadłość nie jest ogłaszana z urzędu. Wniosku takiego nie może złożyć prokurator.

Uprawnienie do złożenia wniosku przez samego dłużnika nie jest ograniczone żadnym limitem czasowym. Wniosek o upadłość konsumencką dłużnik można złożyć w każdym czasie.

Wniosek może złożyć sam dłużnik, jak również może to zrobić jego pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekun, kurator). Nie ma znaczenia wiek dłużnika.

Uprawnienie to przysługuje dłużnikowi już od następnego dnia po wyrejestrowaniu prowadzonej działalności lub faktycznym zaprzestaniu jej wykonywania. Od tej chwili dłużnik nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości własnej w trybie przepisów o upadłości przedsiębiorców, gdyż nie jest już przedsiębiorcą.

W pewnych sytuacjach wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może złożyć wierzyciel. Uprawnienie wierzyciela jest natomiast ograniczone limitem czasowym. Uprawnienie to przysługuje wierzycielowi już od następnego dnia po wyrejestrowaniu prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która:

  1. była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,
  2. przestała być wspólnikami osobowych spółek handlowych, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,
  3. faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

W razie śmierci dłużnika postępowanie jako bezprzedmiotowe (zbędne) zostanie umorzone.

Małżonkowie nie mogą ogłosić wspólnie upadłości konsumenckiej. Każdy z nich musi złożyć oddzielny wniosek.

Jeśli są Państwo zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.