Co to jest upadłość konsumencka?

  • Post category:Bez kategorii
Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to inaczej upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jest to postepowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie osoby fizycznej (inaczej umorzenie zobowiązań), przy czym są różne modele tego oddłużenia:

  1. model likwidacyjno – oddłużeniowy: ma na celu likwidację majątku dłużnika i jego oddłużenie,
  2. model oddłużeniowy: gdy nie ma majątku podlegającego likwidacji,
  3. model układowy: to układ z wierzycielami, to wierzyciele decydują o oddłużeniu dłużnika, układ pozwala zachować majątek dłużnika.

Z tego postępowania mogą zatem skorzystać osoby, które w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i w toku tego postępowania nie są już przedsiębiorcami.

Kolejną przesłanką warunkującą ogłoszenie upadłości jest istnienie stanu niewypłacalności, czyli utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Mówiąc prościej, konieczny jest zły stan finansów, uniemożliwiający regulowanie zobowiązań pieniężnych.

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest wymagane posiadanie przez dłużnika jakiegokolwiek majątku.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest albo dłużnik albo jego wierzyciel. Małżonkowie nie mogą ogłosić wspólnie upadłości konsumenckiej. Każdy z nich musi złożyć oddzielny wniosek.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł.

Z dniem 24 marca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które uchyliły wiele przesłanek warunkujących uzyskanie upadłości konsumenckiej. Obecne przepisy są dla dłużników bardziej liberalne i pozwalają na skorzystanie z upadłości konsumenckiej większej liczbie zadłużonych. Nie ma znaczenia z jakiego powodu doszło do powstania stanu niewypłacalności.

Reasumując, obecnie warunkami ogłoszenia upadłości (które muszą być spełnione łącznie) są:

  1. posiadanie statusu osoby fizycznej,
  2. istnienie stanu niewypłacalności.

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższym tematem, chcą Państwo uzyskać analizę swojej sytuacji życiowej i materialnej pod kątem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zapraszam do kontaktu.